plenderu

 

 

PONOWNE POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 05/07/2021 z dnia 07.07.2023 r. na dostawę rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, przewijarki stołowej do etykiet i wózka do papieru w roli – INFORMACJE Z DNIA 4.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w postępowaniu nr 05/07/2021 z dnia 07.07.2023 r. na dostawę rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, przewijarki stołowej do etykiet i wózka do papieru w roliZamawiający informuje, że do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 129-412107,w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało dodane ogłoszenie o sprostowaniu: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429843-2023:TEXT:PL:HTML.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dokumentach:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
ZAŁĄCZNIK NR 1: Wzór umowy
ZAŁĄCZNIK NR 7: Oświadczenie o aktualności danych

wprowadzone zostały zmiany o charakterze redakcyjnym/doprecyzowania (zaznaczone ww. dokumentach kolorem zielonym) szczegółowo opisane w pliku. Zmienione dokumenty zostały także wprowadzone do katalogu dokumentacji postępowania załączonej do pierwotnego ogłoszenia (poniżej).  


PONOWNE POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 05/07/2021 z dnia 07.07.2023 r. na dostawę rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, przewijarki stołowej do etykiet i wózka do papieru w roli 

UWAGA: Uzupełnienie zapytania z dnia 4.08.2023 r. zgodnie z ogłoszeniem powyżej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku" dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", Schemat „Technologie przyjazne środowisku" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 07.07.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 129-412107. 

Link do ogłoszenia:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411921-2022:TEXT:PL:HTML&src=0
Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania: 

Dokumentacja postępowania po korekcie z 4.08.2023 r.:

Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ – wzór umowy
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz dostaw (dotyczy cz. 1)
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób (dotyczy cz. 1)
Załącznik nr 6 do SWZ – JEDZ
Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności danych  

WERSJE ARCHIWALNE (do 4.08.2023 r.)

Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ – wzór umowy
Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności danych

Termin składania ofert: 08.08.2023 r. godz. 9:00
 
PONOWNE SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 
Szanowni Państwo,
 
W związku z planowanym zakupem Rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. urządzenia na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
 
Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 05/07/2021.  
 
[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 05/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy Rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR DOSTAWCY ROLOWEJ MASZYNY, PRZEWIJARKI STOŁOWEJ I WÓZKA DO PAPIERU
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli.

Na przełomie marca i kwietnia uruchamiać będziemy ponownie postępowanie na wybór dostawcy maszyny rolowej i urządzeń towarzyszących.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 29.07.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 145-411921, wysłane do opublikowania w dniu 25.07.2022 r., udostępnione na stronie prowadzonego postępowania wraz dokumentami w dniu 29.07.2022 r.

Link do ogłoszenia:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411921-2022:TEXT:PL:HTML&src=0
Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania: 

Specyfikacja warunków zamówienia NR 05/07/2021
Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Oferty
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób
Załącznik nr 6 do SWZ JEDZ
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności danych

ZMIANY OGŁOSZENIA/SWZ
 
24.08.2022 r.
 
W związku z pytaniami Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający załącza odpowiedzi na te pytania, zmienione dokumenty: SWZ i załącznik nr 1 do SWZ (wzór umowy) oraz opis zmian w dokumentacji z dnia 18.08.2022 r.

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ.
Opis zmian SWZ.
Specyfikacja warunków zamówienia NR 05/07/2021 po zmianach.
Zał. 1 do SWZ – wzór umowy po zmianach.

W związku ze zmianą/korektą terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert, skorygowaniu uległo ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy UE. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz.U. w dniu 18.08.2022 r. i opublikowane w Dz.U. na stronie internetowej TED w dniu 24.08.2022 r. (Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 162-461337)

26.08.2022 r.

Zamawiający prostuje oznaczenie numeru referencyjnego postępowania w ogłoszeniu o zamówieniu w Dz. U. Informacja o skorygowaniu została wysłana do Dz.U. w dniu 23.08.2022 r. i opublikowana w dniu 26.08.2022 r. (Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 162-461337). W ogłoszeniu wskazany był numer „05/07/2022”, a powinno być „05/07/2021”. Zamawiający informuje, że numer „05/07/2022” stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

Termin składania ofert: 31.08.2022 r. godz. 14:00

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

05.09.2022 r.

Zamawiający unieważnił postępowanie. Zamawiający informuje, że złożone oferty przekraczają budżet przeznaczony na realizację zamówienia. 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym zakupem Rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. urządzenia na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 05/07/2021.  

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 04/07/2021 NA WYBÓR: wykonawcy prac badawczo-rozwojowych

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem formuły produktu ekologicznego – biodegradowlanej etykiety z roli wraz ze wskazaniem wytycznych technicznych do jej produkcji, zaplanowanych do wykonania w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 04/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 03/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy Instalacji fotowoltaicznej

KONKURENCYJNY WYBÓR DOSTAWCY INSTALACJI
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp.
Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku" dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", Schemat „Technologie przyjazne środowisku" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Załączniki do pobrania

[link do pobrania pełnej Treści zapytania]
[link do pobrania Zał. 1 Formularza oferty]

[link do pobrania Zał. 2 Wykaz zrealizowanych dostaw]
[link do pobrania Zał. 3 Wykaz osób]

[link do pobrania Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań]
[link do pobrania Zał. 5. Wzór umowy]

[link do pobrania Zał. 6 Odpowiedzi na pytania do postępowania]

 

[link do pobrania Informacja do wszystkich zainteresowanych wykonawców]
[link do pobrania Informacja z otwarcia ofert]
[link do pobrania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zakupem Instalacji fotowoltaicznej – 1 zestaw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. przedmiot na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku" dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", Schemat „Technologie przyjazne środowisku" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 03/07/2021.  

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 02/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy sprzętu komputerowego

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zakupem Zestawu komputerowego wraz z zestawem programów projektowych – 1 zestaw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. przedmiot na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 02/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 NA WYBÓR: wykonawcy robót budowlanych

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny nabycia robót i materiałów budowlanych, zaplanowanych do wykonania w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]

 


WRÓC DO: AKTUALNOŚCI || INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 

 

Nasi Partnerzy